Αίτηση για επανεξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν επανεξέταση μαθήματος από το προηγούμενο εξάμηνο καλούνται να προσέλθουν για αίτηση στη Γραμματεία μέχρι την Τρίτη 13/06/2017.