Απαραίτητα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού για Θέματα Πρακτικής Άσκησης, Δευτέρα, Τρίτη Πέμπτη 15:00-18:00 και Τετάρτη 12:00-15:00

 

Έντυπα για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης 

Δικαιολογητικά για την λήξη Πρακτικής Άσκησης 

 Παρακαλούνται οι ασκούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους να προσέρχονται στο ΙΕΚ έχοντας μαζί τους:

  • Βιβλίο Πρακτικής με σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε εβδομάδα και κάθε μηνιαία έκθεση
  • Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη για την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, όπου  θα αναγράφεται ο αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών (συμπληρώνεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη με την λήξη της πρακτικής άσκησης)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά κάθε 1 ή 15 του μήνα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν από τους καταρτιζόμενους το αργότερο 15 εργάσιμες πριν την έναρξη της πρακτικής.

 

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση καλούνται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ (βιβλίο πρακτικής, βεβαίωση παρουσίας εργοδότη και 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου), προκειμένου να δρομολογηθεί εγκαίρως η έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).